ACTA Nº1 DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Dia de la reunió: Dijous, 22 de juny de 2017
Hora de la reunió: 19:30 h (primera convocatòria) 20 h (segona convocatòria)
Lloc: A València, en la seu social.
Composició de la taula:

-President: Carlos Ayats Pérez
-Vicepresident: Tomás Francisco Pérez Fontelles
-Secretari de l’Assemblea: Jorge Lacasa Roque

Assisteixen 13 socis que són:

1. Carlos Ayats Pérez
2. Tomás Francisco Pérez Fontelles
3. Vicente Martínez Alpuente
4. Jorge Lacasa Roque
5. Juan Ramón Monsell Ivars
6. Juan Monsell Moll
7. María Joaquina Moll Ripoll
8. Miguel Huertas Ordoño
9. Eloi Blasco Pla
10. José Francisco Zorraquino Martínez
11. Andrés Gonzalez Coronado
12. Jose María García Sanz
13. Norberto Piñango Ripollés

Sent les 20 h. del dia 22 de juny de 2017, es reuneixen els a dalt citats en sessió ordinària i extraordinària de l’Assemblea General de l’Associació “FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE” per a tractar el següent ordre del dia:

En Assemblea General Ordinària:

1. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria anual de gestió.
2. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals.
3. Examen i aprovació, si escau, dels pròxims pressupostos.

En Assemblea General Extraordinària:

1. Nomenament, cessament i/o renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
2. Acceptació, si escau, de la designació de l’Associació com a membre del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Llevant UE Cent Anys i, si escau, nomenament del representant en aquest Patronat.
3. Precs i preguntes

El resum dels assumptes tractats, principals deliberacions i acords adoptats són:

En Assemblea General Ordinària:

Davant l’absència del Secretari de l’Associació, D. Federico Pascual Gómez, els associats presents accepten per unanimitat que exercisca les funcions de secretari per a la present assemblea i alce la corresponent acta el soci D. Jorge Lacasa Roque.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de la memòria anual de gestió.
Es dóna lectura a la memòria anual de gestió i s’aprova per unanimitat.

2.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals.
Després de la lectura, és aprovada sense vots en contra.

3.- Examen i aprovació, si escau dels pròxims pressupostos.
Exposats els pressupostos, i després d’una sèrie d’intervencions, se sotmet a votació resultant aprovat per unanimitat.

S’acorda la inclusió d’un apartat de donatius voluntaris per a finançar els costos de l’activitat de l’entitat.

S’acorda valorar per la Junta Directiva la recaptació de fons a través de la venda de loteria.

En aqueix mateix moment, els associats presents fan lliurament de determinades quantitats (10€ cadascun) per a cobrir futures despeses de l’associació que es reflecteixen en els comptes.

En Assemblea General Extraordinària:
1.- Nomenament, cessament i/o renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
En la primera Assemblea es proposa la reestructuració de la Junta Directiva, fins llavors provisional, sent acceptada per unanimitat la següent composició:

President: Carlos Ayats Pérez
Vicepresident 1r: Tomás Francisco Pérez Fontelles
Vicepresident 2n: Vicente Salvador Martínez Alpuente
Secretari: Jorge Lacasa Roque
Tresorera: María Joaquina Moll Ripoll
Vocal 1r: Miguel Huertas Ordoño
Vocal 2n: Eloi Blasco Pla
Vocal 3r: José Francisco Zorraquino Martínez
Vocal 4t: Vicente Cosido Carles
Vocal 5è: Víctor Gisbert Algaba
Vocal 6è: Andrés González Coronado
Vocal 7è: Ángel Navarro Moros
Vocal 8è: José María García Sanz
Vocal 9è: Norberto Piñango Ripollés

2.- Acceptació, si escau, de la designació de l’Associació com a membre del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Llevant UE Cent Anys i, si escau, nomenament del representant en aquest Patronat.
Per unanimitat va ser acceptat que l’Associació siga patró Institucional de la Fundació Comunitat Valenciana Llevant UE Cent Anys i que el seu representant siga el president D. Carlos Ayats Pérez.

3.- Precs i preguntes
– Per al compliment de les finalitats associatives i la millor conducció de la comptabilitat s’acorda de l’obertura d’un compte bancari sense comissions. Una vegada oberta, es comunicarà a tots els socis el número de compte.

– A més, es proposa la creació d’una pàgina web de l’associació de la preparació de la qual s’encarregaran Jorge Lacasa i Ángel Navarro. Es mantenen les xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram.

– Amb la finalitat d’enfortir l’estructura del FROG es proposa i acorda crear quatre comissions de treball, sent dirigides per la persona en primer lloc nomenada i integrades, en principi, per les següents persones:

Comissió Cultural
– Vicente Salvador Martínez Alpuente
– Ángel Navarro Moros

Comissió Captació
– Eloi Blasco Plà
– Vicente Cosido Carles
– Andrés Gonzalez Coronado
– Juan Ramón Monsell Ripoll
– Juan Monsell Moll

Comissió Econòmica
– Victor Gisbert Algaba
– María Joaquina Moll Ripoll

Comissió Jurídica
– Jorge Lacasa Roque

Totes aquestes comissions estan completament obertes a la incorporació de qualsevol llevantinista que compartisca els principals objectius del FROG, que són la defensa dels interessos del Llevant UE SAE, els seus afeccionats i accionistes, a través de la democratització del club i la independència entre el Consell d’Administració del Llevant UE SAE i la Fundació Llevant UE Cent Anys, posseïdora de la majoria accionarial de la SAE.

– Es dóna trasllat a l’Assemblea de les trucades i propostes rebudes de cara a l’elecció del president del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Llevant UD Cent Anys i es debat la posició de l’Associació.

– Es comenta la possibilitat de fer crítica constructiva del projecte de la futura ciutat esportiva del Llevant UE a Natzaret.

– Es debat l’elaboració d’un manifest de cara a exterioritzar de forma clara les finalitats del FROG i unir-se més accionistes a la causa principal, que no és sinó que les accions de la Fundació estiguen en l’afició.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió sent les 22 h. del dia citat, de tota la qual cosa done fe com a secretari i signe la present amb el vistiplau del president.

Carlos Ayats Pérez                                                                                         Jorge Lacasa Roque
PRESIDENT                                                                                                  EL SECRETARI