Com es tria al Consell d’Administració?

Davant l’anunci realitzat aquest matí per l’actual president del consell d’administració del Llevant UE SAE, Quico Catalán, que les eleccions per a renovar al mateix, inicialment previstes per a desembre de 2019, s’avancen a desembre d’enguany, el FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE, informa als accionistes de l’entitat de la manera en què aquest procés ha de realitzar-se:

Com es tria al Consell d’Administració?
El Consell d’Administració d’una Societat Anònima Esportiva (SAE), com és el cas del Llevant, és triat per votació en la Junta General d’Accionistes.

En aquesta votació, han de ser tinguts en compte els següents aspectes:
1. Convocatòria
2. Nombre de consellers
3. Candidatures
4. Sistema de votació
5. Excepcions al sistema

1. Convocatòria
Ha de realitzar-se el seu anunci públic amb, almenys, 30 dies d’antelació, termini que no pot ser reduït, ni tan sols pels estatuts, ja que ho marca la llei.

En els Estatuts del Llevant UE (art. 10.1), la dada figura erroniament, al·ludint a l’establit per l’anterior legislació i no per la nova Llei de Societats.

2. Nombre de consellers a triar
El nombre d’administradors, com així es denomina en la llei als consellers, està fixat en els estatuts. Per llei, en SAE, el mínim és 3 i no hi ha màxim. En els Estatuts del Llevant UE (art. 14), està establit un mínim de 7 i un màxim de 17, sent la Junta la que ha de fixar el nombre definitiu.

3. Candidatures
Pot nombrar-se qualsevol accionista, bastant per a açò disposar d’una única acció del Llevant UE SAE (legalment, pot ser administrador qualsevol persona llevat que els estatuts de la SAE, com en aquest cas la del Llevant, s’establisca alguna restricció: en aquest cas, ser accionista).

La presentació de candidatures no està pel que queda a l’arbitri de l’actual òrgan d’adminstració i de les previsions que tinguen els estatuts. En el cas del Llevant, no hi ha cap previsió

No es vota a llistes tancades, sinó a accionistes perquè ocupen el càrrec d’administrador/conseller. Posteriorment, els seleccionats triaran d’entre ells al president del consell.

L’habitual, en el món societari, és presentar les propostes a l’actual consell amb antelació, de manera que es puga remetre als accionistes la informació de les candidatures en el moment de la convocatòria. Açò no és legalment necessari, encara que sí convenient a efectes organitzatius.

A més, cal tenir en compte, que existeixen uns supòsits d’incompatibilitat i prohibició per a ser conseller que vénen fixats en els estatuts i en la llei.

4. Votació
Cal tenir en compte dos aspectes:
a) Es vota per accions. 1 acció = 1 vot.
b) El nombre de consellers a la triar.

5. Excepcions
Existeix un supòsit especial per al nomenament d’un conseller. En el cas de produir-se una baixa, és el propi consell el que tria temporalment qui serà la persona que l’ha de substituir, sense votació de la Junta, i sempre que no hi haja un suplent prèviament designat a aquest efecte per la pròpia Junta.