Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Estimats associats,
L’Associació “FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE” convoca a tots els seus associats per a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària i Extraordinària, que tindrà lloc el dimarts 7 de novembre de 2023 a les 17.00 hores en primera convocatòria, i a les 17.30 hores en segona convocatòria, a través de la plataforma en línia de Microsoft Teams l’enllaç de la qual es facilitarà per email hores abans de l’inici de la sessió, amb el següent

ORDRE DEL DIA

En Assemblea General Ordinària:
1r Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n Lectura i aprovació, si escau, de la memòria anual de gestió.
3r Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals.
4t Examen i aprovació, si escau, dels pròxims pressupostos.

En Assemblea General Extraordinària:
1r Nomenament, cessament i/o renovació dels càrrecs vacants de la Junta Directiva; oen el seu cas, substitució integra d’aquesta.
2n Precs i preguntes.


Sense un altre particular i amb l’esperança de poder comptar amb la vostra presència en l’Assemblea, rebeu una cordial salutació,

Junta Directiva de FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE