La casa de tots, delega en el FROG. Pròxima Junta General Extraordinària el 26 de juny

El pròxim 26 de juny es celebra una JGE, continuem mostrant la importància del xicotet accionista. Recorda descarregar l’arxiu en: http://www.froglevante.com/va/com-delegar-accions/ i enviar-les a froglevante@gmail.com

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Augment de la xifra del capital social de la Societat per un import de 4.501.910,70 Euros, fins a la quantitat de 12.003.292,20 Euros, per compensació de crèdits, a través de l’emissió i posada en circulació de 74.907 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 124.816 a la 199.722, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal de 60,10 Euros cadascuna d’elles, i una prima d’emissió global d’1.498.140 Euros, equivalent a 20 Euros per acció; sense dret de preferència, d’acord amb l’article 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.

SEGON.- Augment de la xifra del capital social de la Societat per import de 2.943.397,50 Euros, fins a la quantitat de 14.946.689,70 Euros, amb càrrec a aportacions dineràries, a través de l’emissió i posada en circulació de 48.975 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 199.723 a la 248.697, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal de 60,10 Euros cadascuna d’elles, i una prima d’emissió global de 979.500 Euros, equivalent a 20 Euros per acció; amb dret de preferència, d’acord amb l’article 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials. De conformitat amb el que es preveu en l’article 311 de la Llei de Societats de Capital, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l’augment de capital, de manera que, si aquest no fora subscrit íntegrament, la quantia de l’augment de capital quedarà limitada al valor nominal de les accions efectivament subscrites i desemborsades dins del corresponent període de subscripció, quedant sense efecte quant a la resta. Delegació de facultats en el Consell d’Administració de la Societat per a l’execució de l’acord.

TERCER.- Nomenament de nous Consellers i fixació de número.

QUART.- Cessament i nomenament d’auditors de la Societat.

QUINT.- Aprovació de l’acta i, si escau, designació d’interventors.