Estatuts

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Art. 1. Denominació
Es constitueix l’associació denominada FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE, que s’acull al que es disposa en la Llei Orgànica 1/2002 del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, sense ànim de lucre, i amb una durada il·limitada.

Art. 2. Personalitat jurídica
L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Art. 3. Àmbit d’actuació
L’Associació realitzarà principalment els seues activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Art. 4. Finalitats
Constitueixen les finalitats de l’Associació:

1.- La defensa de l’interés i del patrimoni social del Llevant UE, dels interessos dels seus accionistes, i la protecció conjunta dels drets socials d’aquests, dins del marc jurídic legal vigent, sempre que els accionistes ho siguen del Llevant UE SAE.

2.- La promoció dels valors del llevantinisme, entés aquest com a activitat esportiva-cultural, en col·laboració amb entitats i/o associacions dependents o no del Llevant UE SAE, promovent actes de qualsevol tipus dirigits a la divulgació de l’esperit esportiu llevantinista.

Art. 5. Activitats
Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, i de ple respecte a la legislació específica reguladora d’aquestes, es realitzaran les següents activitats:

a) Canalitzar i organitzar corrents d’opinió en defensa dels interessos dels accionistes, abonats i afeccionats del Llevant UE.

b) Promoure reunions, trobades i conferències en les quals els accionistes puguen debatre qüestions que afecten directament o indirectament a la Societat, creant consciència de la importància de la seua implicació en la presa de decisions i en la definició del model de Societat que desitgen.

c) Estudiar, dissenyar i promoure projectes econòmics, culturals, esportius i educatius en benefici del Llevant UE i el llevantinisme.

d) Potenciar les regles del joc net en la nostra afició en coordinació amb aficions d’altres clubs, fomentant la funció social de l’esport.

CAPÍTOL II.- ELS ASSOCIATS

Art. 6. Capacitat
Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que siguen titulars d’almenys una acció del Llevant UE SAE i que, de forma lliure i voluntària, tinguen interés en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació.

Complint aquests requisits, podran formar part de l’Associació:

a) Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.

b) Els menors d’edat no emancipats que compten amb el necessari consentiment, documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.

c) Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.

Per a sol·licitar el seu ingrés en l’Associació, serà necessària la presentació d’una sol·licitud, per escrit o via electrònica, dirigida a l’òrgan de representació d’aquesta.

Aquesta resoldrà en la primera reunió que celebre després de la recepció de la sol·licitud. Si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els presents estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.

La condició d’associat és intransmissible.

Art. 7. Drets dels associats
Corresponen als associats els següents drets:

a) Dret a participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els presents estatuts.
Per a poder ser membre dels òrgans de representació, és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar culpable en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.

b) Dret a ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.

Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació, en els termes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

c) Dret a ser sentit amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si escau, impose la sanció.

d) Dret a impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

i) Dret a conéixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovades pels òrgans de l’Associació. Així mateix, tindran dret al fet que se’ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l’Associació, si existira.

f) Dret a consultar els llibres i documents de l’Associació.

Art. 8. Obligacions dels associats
Corresponen als associats les següents obligacions:

a) Obligació de compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la consecució d’aquestes.

b) Obligació de complir els presents estatuts i les normes de règim intern que la Junta Directiva acorde.

c) Obligació de dur a terme el pagament de les quotes, vesses i altres aportacions que es fixen conformement als estatuts i que puguen correspondre als membres associats.

d) Obligació d’acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació.

i) Obligació de comunicar per escrit la pèrdua de la seua condició d’accionista del Llevant UE SAE a l’Associació.

Art. 9. Causes de baixa
Són causes de baixa en l’Associació:

a) La voluntat pròpia de l’interessat, comunicada per escrit als òrgans de representació. En tal cas, l’associat no tindrà dret a la percepció de la participació patrimonial que hagués aportat, ni a la devolució de les quotes, vesses o altres aportacions econòmiques que hagués realitzat.

b) No satisfer les quotes fixades.

Art. 10. Règim Sancionador
La separació de l’Associació de les persones associades per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir pertanyent a aquella. Es presumirà que existeix en aquest tipus d’actes:

a) Quan deliberadament la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment de les finalitats socials.

b) Quan intencionadament obstaculitze el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l’òrgan de govern, serà necessària la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre-ho i que garantisca els drets de les persones associades, a les quals s’instrueix el procediment a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions enfront de la mateixa, així com a la notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

Art. 11. Obligacions documentals i comptables
1.- L’Associació disposarà d’una relació actualitzada dels seus associats, mitjançant un document electrònic de registre de socis, que estarà a càrrec del Secretari de l’Associació.

2.- L’Associació haurà de portar una comptabilitat que permeta obtenir una imatge fidel del patrimoni, el resultat i la situació financera de l’entitat, amb inventari de béns i d’activitats realitzades.

El Tresorer serà responsable del compliment d’aquestes obligacions formals i comptables.

CAPÍTOL III.- L’ÒRGAN DE GOVERN

Art. 12. L’Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna, és a dir, un associat, un vot.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

Art. 13. Reunions de l’Assemblea
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, en el segon quadrimestre.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d’un nombre d’associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Art. 14. Convocatòria de les Assemblees
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tan ordinàries com a extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de convocatòria es realitzaran per correu electrònic amb un mínim de 15 dies d’antelació.

Sempre que siga possible, es convocarà individualment a tots els membres.

La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’ordre del dia.

A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el President i el Secretari d’aquesta.

El Secretari redactarà l’acta de cada reunió, que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegirà l’acta de la reunió anterior a fi que se sotmeta a aprovació.

Art. 14.bis Assemblees telemàtiques
L’Assemblea podrà celebrar-se de manera telemàtica sense l’assistència física dels seus associats.

Aquesta Assemblea es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d’on es trobe el president de l’Assemblea.

L’anunci de convocatòria informarà dels mitjans, tràmits i procediments que hauran de seguir-se per a la celebració de la reunió.

En el no previst en aquest precepte, l’Assemblea telemàtica se sotmetrà a les regles generals aplicables a les assemblees presencials, adaptades en el seu cas a les especialitats que deriven de la seua naturalesa.

Art. 15. Competències i validesa d’acords
L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l’assistència d’un mínim d’un terç de les persones associades presents o representades; i en segona convocatòria, siga el que siga el nombre d’elles, s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

a) Controlar l’activitat de l’òrgan de representació i aprovar la seua gestió.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d’activitats.

c) Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’Associació complir les seues finalitats.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.

i) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f) Triar i separar als membres de l’òrgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

• Ratificar les altes d’associats o associades acordades per l’òrgan de representació i acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquests.

• Acordar la unió d’associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació de les mateixes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.

• Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública o d’interés públic de la Comunitat Valenciana.

• Acordar la dissolució de l’Associació.

• Modificació dels Estatuts.

• Disposició i alienació de béns.

• Remuneració, si escau, dels membres de l’òrgan de representació.

• Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Associació.

• Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l’Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte l’assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV.- L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Art. 16. Composició de l’òrgan de representació
L’Associació serà regida, administrada i representada per l’òrgan de representació denominat Junta Directiva, format per un President, dos Vicepresidents, un Secretari, un Tresorer i diversos vocals.

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure dels membres de l’Assemblea General.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre de l’associació podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar culpable en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant triats per als càrrecs els candidats que hagen obtingut major nombre de vots i per aquest ordre.

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Art. 17. Durada del mandat de l’òrgan de representació
Els membres de l’òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà deure’s a:

a) Dimissió voluntària presentada en un escrit en el qual es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.

c) Ser baixa com a membre de l’Associació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. Tanmateix, l’òrgan de representació podrà explicar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Art. 18. Competències de l’òrgan de representació
L’òrgan de representació posseeix les facultats següents:

a) Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i portar a terme l’adreça i l’administració de la manera més ampla que reconega la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l’admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.

i) Convocar les Assemblees Generals, i controlar que els acords que allí s’adopten es complisquen.

f) Comunicar al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

h) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

i) Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.

j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i informar d’açò en la primera Assemblea General subsegüent.

l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica en aquests estatuts a l’Assemblea General.

Art. 19. Reunions de l’òrgan de representació
L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït mitjançant convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessària l’assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió d’aquest, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o rectifique.

Art. 20. El President
El President de l’Associació també serà President de l’òrgan de representació.

Són pròpies del President les següents funcions:

a) L’adreça i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea general i de l’òrgan de representació.

b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.

c) La signatura de les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.

d) El visat dels actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.

i) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o l’òrgan de representació.

Al President ho substituirà, en cas d’absència o malaltia, el Vicepresident 1r o, en defecte d’açò, el Vicepresident 2n.

Art. 21. El Tresorer
El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, tal com es determina en l’article 18 dels presents estatuts.

Així mateix, signarà els rebuts, les quotes i altres documents de tresoreria; i pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.
L’Exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre de cada any.

Art. 22. El Secretari
El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar, així com tenir actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 23. Patrimoni inicial i disposició de fons
L’Associació no té patrimoni inicial, i es nodrirà de les quotes dels seus membres, subvencions oficials i/o particulars, donacions, herències o llegats, i de les rendes del mateix patrimoni, o bé d’altres ingressos que es puguen obtenir.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la signatura del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals una serà necessàriament la del Tresorer o la del President.

Els beneficis obtinguts per l’Associació, derivats de l’exercici de la seua activitat econòmica, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les seues finalitats sense que càpiga en cap cas, repartiment entre els seus associats, cònjuges, parents, etc.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 24. Causes de dissolució i lliurament del romanent
L’Associació podrà ser dissolta:

a) Si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a aquesta fi i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.

b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

c) Per sentència judicial ferma.

d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Art. 25. Liquidació
La dissolució de l’Associació obri el període de liquidació, fins a la fi de la qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació en el moment de la dissolució es convertiran en liquidadors, llevat que l’Assemblea General designe a uns altres o, si escau, el jutge decidira uns diferents.
Correspon als liquidadors:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l’Associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’Associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

i) Aplicar els béns sobrants de l’Associació a les finalitats previstes pels estatuts que, en virtut dels presents, hauran de lliurar-se a la Fundació de la Comunitat Valenciana Llevant UE Cent Anys.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si escau, els liquidadors, hauran de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el jutge competent.

CAPÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 26. Resolució extrajudicial de conflictes
Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat al qual es disposa per la Llei 60/2003, del 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts, o voluntàriament per mediació, conforme a l’establit en la Llei 5/2012, del 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.