Com transmetre l’acció en cas de defunció del titular?

Per a poder inscriure en el Llibre Registre d’Accions Nominatives del Llevant UE SAE a nom de l’hereu o hereus, és necessari presentar els següents documents:

– Escrit sol·licitant la inscripció
– Escriptura notarial de partició d’herència en la qual s’hagen adjudicat les accions a un o diversos hereus.
– Document acreditatiu del pagament d’impost de successions, exempció o prescripció d’aquest.